Kupite stanovanje v naselju Nokturno

Dodatna stanovanja in poslovna prostora

V naselju Nokturno bodo predvidoma v naslednjem letu naprodaj tri opremljena vzorčna stanovanja (dve 2S+K, eno 2S+K), tri neopremljena stanovanja (eno 2S+K, dve 3S) in dva poslovna prostora (dokončan pisraniški prostori in večji poslovni prostor v III. podaljšani gradbeni fazi, Izhodiščne cene nepremičnin ter termini možnih ogledov bodo objavljeni na tej spletni strani. Spremljajte našo spletno stran, da ne zamudite roka za oddajo zavezujoče ponudbe. Za več informacij smo vam na voljo na elektronskem naslovu real-estate@dutb.eu.

Jamčevalni rok

Prodajalec, GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52,1260 Ljubljana-Polje, matična številka 2273152000, je v skladu s prvim odstavkom 22. člena ZVKSES dne 30.03.2011 opravil izročitev in prevzem skupnih delov in naprav v objektih naselja Nokturno družbi TABOR Ljubljana d.d., Tabor 9, 1000 Ljubljana, matična številka 5072239000, skladno s sklenjeno Pogodbo o upravljanju storitev upravljanja, obratovanja in vzdrževanja skupnih prostorov, skupnih gradbenih elementov in skupnih instalacij za Stanovanjsko naselje Nokturno, Markovec z dne 04.02.2011 (leta 2012 je družba Tabor Ljubljana d.d. oddelilo dejavnost upravljanja in ustanovilo novo družbo Tabor upravljanje in vzdrževanje d.o.o., Tabor 9, 1000 Ljubljana, matična št. 6054684).

Desetletni jamčevalni rok za napake v solidnosti gradnje (streha, fasada, konstrukcijski elementi in drugi skupni deli in naprave) je zato začel teči navedenega dne in poteče 30.03.2021.

Popis tehničnih lastnosti stavbe – strojne instalacije

Obveščamo vse potencialne ponudnike oz. kupce, da ima naselje tri kotlovnice na utekočinjeni naftni plin, ki oskrbujejo stanovanja in poslovne prostore z ogrevano vodo; infrastrukture za utekočinjeni zemeljski plin na koprskem območju za enkrat še ni. Stroški ogrevanja ter priprava tople vode so glede na projektirani in izvedeni sistem strojnih inštalacij pri sedanjem energentu primerljivi operativnim stroškom bolj energetsko potratnih sosesk.

Jamstva in spremembe prodajnega postopka

  • DUTB pri prodaji nepremičnin ne jamči za napake in nepremičnine prodaja po načinu »videno-kupljeno«, razen v primerih, ko je pri posameznem oglasu to navedeno drugače.
  • Informativna (prodajna) cena je okvirna, pri čemer si DUTB pridržuje pravico do sprememb informativne (prodajne) cene v katerikoli fazi oglaševanja oz. postopka prodaje.
  • DUTB ni zavezana sprejeti nobene ponudbe, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja.
  • DUTB si pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti načrtovani potek, korake ali druge elemente postopka, prav tako lahko prekine postopek prodaje oz. pogajanj, za kar ne nosi nobene odgovornosti in ponudniki iz tega naslova ne morejo zoper DUTB uveljavljati nikakršnih zahtevkov.
  • Neuspešni ponudniki imajo pravico vložiti pritožbo. Pritožbo mora biti vložena v roku petih (5) delovnih dni po vročitvi odločitve DUTB (velja tudi obvestilo po e- pošti). Pritožbo je treba vložiti neposredno pri DUTB, po priporočeni pošti s povratnico na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov nepremicnine@dutb.eu. Pritožba mora vsebovati podrobno obrazložitev razlogov za pritožbo. Pritožnik mora navesti ime in naslov vlagatelja, DUTB ID upoštevne nepremičnine, opis domnevno spornih kršitev, dejstva in dokazila o kršitvah. Pritožbo obravnavajo izvršni direktorji DUTB. O sprejeti odločitvi se obvesti pritožnika.